zasady przetwarzania danych

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji jest Centrum Finansowe Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Jagiellońskiej 85/8, 70-437 Szczecin. Aktualne dane kontaktowe dostępne na stronie. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego powyżej, tj. do zawarcia umowy i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres do; zmiany, usunięcia danych, sprostowania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych: biuro@cfexpert.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.